کاپیتان تعمیر مدرسه پیانو انگلیس

کاپیتان: تعمیر مدرسه پیانو انگلیس تعمیرکار موزه انگلیس

گت بلاگز اخبار پزشکی حمایت خانواده منجر به کم کردن ریسک زوال عقل در سالمندان می شود

طبق نتیجه های یک تحقیق جدید، کیفیت رابطه افراد با فرزندان بزرگسال و همسرشان بر احتمال مبتلا شدن به زوال عقل تاثیر می گذارد.

حمایت خانواده منجر به کم کردن ریسک زوال عقل در سالمندان می شود

حمایت خانواده منجر به کم کردن ریسک زوال عقل در سالمندان می شود

عبارات مهم : محققان

طبق نتیجه های یک تحقیق جدید، کیفیت رابطه افراد با فرزندان بزرگسال و همسرشان بر احتمال مبتلا شدن به زوال عقل تاثیر می گذارد.

به گزارش مهر، محققان بریتانیایی دریافتند همانطورکه حمایت فرزندان بزرگسال از پدر و مادر نقش حفاظتی دارد، داشتن روباط غیرحمایتی نیز دارای تاثیرات بسیار غم انگیزی است.

حمایت خانواده منجر به کم کردن ریسک زوال عقل در سالمندان می شود

میزانور خوندوکر، سرپرست تیم تحقیق در دانشگاه آنجلیا شرقی در نورویچ، در این باره می گوید: «یافته ها بیانگر این است که افراد سالمندی که رابطه قابل اعتماد، نزدیک و قابل درکی با فرزندانشان دارند کمتر در معرض مبتلا شدن به زوال عقل قرار دارند.»

وی در ادامه می افزاید: «بالعکس، رابطه نزدیکی که همراه با رفتارهای سرزنش آمیز، غیرقابل اعتماد و زحمت دهنده از سوی همسر یا فرزندان باشد، با زیاد کردن ریسک مبتلا شدن به زوال عقل همراه است.»

طبق نتیجه های یک تحقیق جدید، کیفیت رابطه افراد با فرزندان بزرگسال و همسرشان بر احتمال مبتلا شدن به زوال عقل تاثیر می گذارد.

محققان جهت پی بردن به تاثیر حمایت خانواده بر ریسک زوال عقل، داده های جمع آوری شده است بین سال های ۲۰۰۲ و ۲۰۱۲ را که مشمول بر بیش از ۱۰ هزار زن و مرد ۵۰ سال به اوج بود بررسی کردند. تمامی این افراد در شروع مطالعه فاقد علائم زوال عقل بودند.

شرکت کنندگان پرسشنامه های را تکمیل کردند که در آن در مورد شرح حمایت اجتماعی شان، میزان دریافت و فقدان آن حداقل از یک رابطه مهم پرسش شده است بود. این روابط می توانست مشمول بر فرزندان، همسر، دوستان، یا اقوام نزدیک نظیر عموزاده ها، عمه زاده ها، خاله زاده ها، دایی زاده ها، والدین، خواهر و برادر یا نوه ها باشد.

در مصاحبه های بعدی که هر دو سال یکبار انجام می شد، محققان تمامی موارد تازه مبتلا شدن به زوال عقل را ثبت کرده و روابط اجتماعی را بر اساس مقیاس منفی به مثبت از یک تا چهار رده بندی کردند.

حمایت خانواده منجر به کم کردن ریسک زوال عقل در سالمندان می شود

در آخر مطالعه، ۳.۴ درصد شرکت کنندگان (۱۹۰ مرد و ۱۵۰ زن) به نوعی از زوال عقل مبتلا شده است بودند.

محققان مشاهده کردند افرادی که از سوی فرزندان ارزش مورد حمایت مثبت قرار داشتند با کم کردن ریسک زوال عقل مواجه بودند. به گفته خوندوکر، به ازای هر یک نمره زیاد کردن در حمایت مثبت فرزندان، ریسک زوال عقل به طور میانگین تا ۱۷ درصد کم کردن می یافت. در برابر به ازای هر یک نمره زیاد کردن در امتیاز حمایت اجتماعی منفی، ریسک زوال عقل تا ۳۱ درصد زیاد کردن می یابد.

طبق نتیجه های یک تحقیق جدید، کیفیت رابطه افراد با فرزندان بزرگسال و همسرشان بر احتمال مبتلا شدن به زوال عقل تاثیر می گذارد.

واژه های کلیدی: محققان | فرزندان | خانواده | مبتلا شدن | روابط اجتماعی | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs